Logo Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Hydrogen Fuel Cells Slovakia

Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti
Účel založenia združenia: podpora rozvoja vodíkových technológií v SR
Sídlo: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava – Karlova Ves
IČO: 52065731
Členovia prípravného výboru:
Prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.
Assoc.Prof. Eng. Ján Vlnka, PhD.
Ing. Ferdinand Bulla

Zameranie teoretického výskumu PEM palivových článkov

  • Topologické, fyzikálne a numerické modely navrhovaných systémov s vodíkovými PEM palivovými článkami

  • Modelovanie systému PEM palivového článku založené na výpočtovej dynamike tekutín

Paralelné rozloženie chladiacich kanálov
Parallel distribution of cooling channels (a) liquid velocity (b) liquid temperature
  • Modelovanie subsystémov PEM palivového článku v 1D, 2D a 3D

Infraštruktúra tepelného manažmentu palivového článku
  • Implementácia modelov PEM palivových článkov pre simulácie v prostredí Matlab/Simulink

Simulačný model termálneho subsystému
  • Analýzy energetickej bilancie systémov vodíkových PEM palivových článkov

Algoritmy energetickej bilancie PEM palivového článku

Aplikácia metód umelej inteligencie pre riadenie systémov PEM palivových článkov

  • Návrhy lineárneho a nelineárneho modelov riadenia pre PEM palivové články
  • Nelineárny model riadenie funkčných procesov systému vodíkového PEM palivového článku
  • Prvky umelej inteligencie v procese riadenia kombinovaného systému PEM palivového článku, akumulátorových batérií a superkondenzátora

Systémové návrhy praktických aplikácií v energetike, v doprave a v stavebníctve

Návrh využitia vodíkoých technológií v energetických systémoch vodnej elektrárne; (Projektová štúdia – Gabčíkovo)

Gabčíkovo

Systémové riešenia použitia PEM palivových článkov pre autonómne kolesové vozidlá s elektrickým pohonom;
(Štúdia uskutočniteľnosti pre autonómne vozidlo BOAT 4X4)

Systémové riešenia použitia PEM palivových článkov pre elektrické pohony železničných lokomotív.
(Štúdia uskutočniteľnosti – ŽOS Zvolen)

Locomotive - Fuel Cell

Systémové riešenia použitia PEM palivových článkov pre elektrické pohony lietadiel s krátkym a stredným doletom.
(Analytická štúdia – LET Kunovice)

Hydrogen aircraft